o mnie konie
Rozmiar: 4522 bajtów
hipoterapia wolontariusze
jazda konna współpraca ze szpitalem dziecięcym
moje zwierzaki galeria kontakt


HIPOTERAPIA

Rozmiar: 1250 bajtów

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.


ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

 • Sfera fizyczna - podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.
 • Strefa emocjonalno-motywacyjna - wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
 • Strefa poznawcza - stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
 • Strefa społeczna - aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

FORMY HIPOTERAPII

Fizjoterapia na koniu - gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe; prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem.

Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka - zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego; prowadzona przez psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego lub pod ich kierunkiem.

Terapia kontaktem z koniem - celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi, jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia; prowadzona przez psychologa, pedagoga, lekarza psychiatrę lub pod ich kierunkiem.

Ponadto wyróżnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (rekreacyjną i sportową), która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny.

WSKAZANIA

Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.

Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju :

     DZIECI:

Zespoły neurologiczne

 • Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.
 • Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.
 • Minimalne uszkodzenia mózgu.
 • Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.
 • Dzieci niedowidzące i niewidome.
 • Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne

 • Wady postawy.
 • Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych.
 • Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

 • Zespoły genetyczne, np. Zespół Down'a (z obowiązkowym zdjęciem rtg - bocznym i czynnościowym - odcinka szyjnego kręgosłupa).
 • Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.
 • Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.
 • Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

     DOROŚLI:

 • Stwardnienie rozsiane.
 • Stany po udarze.
 • Stany po urazach czaszkowo - mózgowych.
 • Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym.
 • Choroby i zaburzenia psychiczne.
 • Uzależnienia.
 • Patologie społeczne.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania bezwzględne

 • Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.
 • Nie wygojone rany.
 • Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.
 • Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.
 • Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.
 • Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.
 • Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down'a.
 • Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.
 • Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.
 • Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.
 • Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.
 • Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.
 • Podwyższona temperatura.
 • Ostre choroby infekcyjne.

Przeciwwskazania względne

 • Padaczka.
 • Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
 • Zaburzenia mineralizacji kości.
 • Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego.
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. lędźwiowym.
 • Dyskopatia.
 • Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.
 • Schorzenia okulistyczne - wymagana konsultacja.

( na podstawie Kanonów Polskiej Hipoterapii Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznegoo)
strona główna

© Copyright by ania@t-net.com.pl